Dây bẹ cẩu hàng

DÂY CẨU HÀNG

Nội dung chi tiết:
DÂY CẨU 5.1 & 6.1
STT TÊN SẢN PHẨM SỐ SỢI / THÙNG GHI CHÚ
      
  DÂY CẨU 1T2M 50 NGUYÊN THÙNG
3 DÂY CẨU 1T3M 40 NGUYÊN THÙNG
4 DÂY CẨU 1T4M 35 NGUYÊN THÙNG
5 DÂY CẨU 1T5M 30 NGUYÊN THÙNG
6 DÂY CẨU 2T1M 30 NGUYÊN THÙNG
7 DÂY CẨU 2T2M 25 NGUYÊN THÙNG
8 DÂY CẨU 2T3M 25 NGUYÊN THÙNG
9 DÂY CẨU 2T4M 20 NGUYÊN THÙNG
10 DÂY CẨU 2T5M 18 NGUYÊN THÙNG
11 DÂY CẨU 2T6M 15 NGUYÊN THÙNG
12 DÂY CẨU 2T8M 10 NGUYÊN THÙNG
13 DÂY CẨU 2T10M 10 NGUYÊN THÙNG
14 DÂY CẨU 3T2M 24 NGUYÊN THÙNG
15 DÂY CẨU 3T3M 20 NGUYÊN THÙNG
16 DÂY CẨU 3T4M 15 NGUYÊN THÙNG
17 DÂY CẨU 3T5M 12 NGUYÊN THÙNG
18 DÂY CẨU 3T6M 12 NGUYÊN THÙNG
19 DÂY CẨU 3T8M 8 NGUYÊN THÙNG
20 DÂY CẨU 3T10M 6 NGUYÊN THÙNG
21 DÂY CẨU 4T3M 15 NGUYÊN THÙNG
22 DÂY CẨU 4T4M 12 NGUYÊN THÙNG
23 DÂY CẨU 4T5M 10 NGUYÊN THÙNG
24 DÂY CẨU 4T6M 9 NGUYÊN THÙNG
25 DÂY CẨU 4T8M 6 NGUYÊN THÙNG
26 DÂY CẨU 4T10M 5 NGUYÊN THÙNG
27 DÂY CẨU 5T3M 10 NGUYÊN THÙNG
28 DÂY CẨU 5T4M 8 NGUYÊN THÙNG
29 DÂY CẨU 5T5M 6 NGUYÊN THÙNG
30 DÂY CẨU 5T6M 6 NGUYÊN THÙNG
31 DÂY CẨU 5T8M 4 NGUYÊN THÙNG
32 DÂY CẨU 5T10M 3 NGUYÊN THÙNG
33 DÂY CẨU 6T3M 8 NGUYÊN THÙNG
34 DÂY CẨU 6T4M 6 NGUYÊN THÙNG
35 DÂY CẨU 6T5M 5 NGUYÊN THÙNG
36 DÂY CẨU 6T6M 5 NGUYÊN THÙNG
37 DÂY CẨU 6T8M 4 NGUYÊN THÙNG
38 DÂY CẨU 6T10M 2 NGUYÊN THÙNG
39 DÂY CẨU 8T4M 3 NGUYÊN THÙNG
40 DÂY CẨU 8T5M 2 NGUYÊN THÙNG
41 DÂY CẨU 8T6M 2 NGUYÊN THÙNG
42 DÂY CẨU 8T8M 2 NGUYÊN THÙNG
43 DÂY CẨU 8T10M 1 NGUYÊN THÙNG
44 DÂY CẨU 10T4M 2 NGUYÊN THÙNG
45 DÂY CẨU 10T5M 2 NGUYÊN THÙNG
46 DÂY CẨU 10T6M 2 NGUYÊN THÙNG
47 DÂY CẨU 10T8M 1 NGUYÊN THÙNG
48 DÂY CẨU 10T10M 1 NGUYÊN THÙNG
49 DÂY CẨU 12T4M 2 NGUYÊN THÙNG
50 DÂY CẨU 12T5M 2 NGUYÊN THÙNG
51 DÂY CẨU 12T6M 2 NGUYÊN THÙNG
52 DÂY CẨU 12T8M 1 NGUYÊN THÙNG
53 DÂY CẨU 12T10M 1 NGUYÊN THÙNG
54 DÂY CẨU 12T12M 1 NGUYÊN THÙNG
55 DÂY CẨU 15T10M 2 NGUYÊN THÙNG
56 DÂY CẨU 15T12M 2 NGUYÊN THÙNG
 

 

Sản phẩm liên quan

Quảng cáo

Bản đồ

Video

Thống kê

Sản phẩm xem nhiều

Ngày tháng hiện tại

Ngày tháng : 22/6/2021
Giờ : 17:46:49

Đối tác